Török Gábor

Tervezőgrafikus művész

Bemutatkozás

"Egész alkotó pályám során töre­ked­tem az egye­di­ségre az önálló gon­do­lat kiala­kí­tá­sára, mert  alkotni gyö­nyörű­ség, a kre­a­tí­van szel­lem sza­bad játé­kát élvezni, a meg­va­ló­su­lás isme­ret­len, izgal­mas folya­ma­tát átélni, ebben hiszek."

Ebook albumai

Design & Development: webformance